Are the Obese Patients and Patients with Severe Malnutrition at Increased Risk of Severe Coronavirus Disease 2019 during Hospital Admission?

Authors

  • Zorica Markovska Department of Anesthesiology and Intensive Care, City General Hospital 8th September, Skopje, Republic of Macedonia
  • Dragan Mijakoski Department of Allergy, Institute of Occupational Health of RM, Skopje, Republic of Macedonia; Department of Occupational Medicine, Faculty of Medicine, Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, Skopje, Republic of Macedonia
  • Katerina Kuzmanova Department of Anesthesiology and Intensive Care, City General Hospital, Strumica, Republic of Macedonia
  • Iskra Meshkova Department of Anesthesiology and Intensive Care, City General Hospital 8th September, Skopje, Republic of Macedonia
  • Ivana Tusheva Department of Dermatology, City General Hospital 8th September, Skopje, Republic of Macedonia
  • Sasho Stoleski Department of Allergy, Institute of Occupational Health of RM, Skopje, Republic of Macedonia; Department of Occupational Medicine, Faculty of Medicine, Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, Skopje, Republic of Macedonia

DOI:

https://doi.org/10.3889/oamjms.2020.5619

Keywords:

nutritional assessment, obesity, malnutrition, risk, COVID-19

Abstract

BACKGROUND: Recently, authorities highlighted the need for nutritional management of individuals with severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 infection.

AIM: The aim of the study was to evaluate the use of body mass index (BMI) and nutrition risk index (NRI) on hospital admission for detecting patients at risk for malnutrition and obesity and their association with patients’ outcomes (disease type, length of hospital and home stay, and inflammatory markers).

METHODS: The study of 100 patients with confirmed diagnosis Coronavirus Disease-19 (COVID-19). Assessment of patients took place at City General Hospital 8th September, Skopje, transformed into main COVID-19 Center during pandemic. Primary outcomes were NRI and BMI scores, while secondary ones: length of home and hospital stay, number of symptoms, presence of co-morbidities, type of disease, serum albumin, and C-reactive protein (CRP).

RESULTS: Patients were classified according to BMI and NRI scores. Increased BMI and NRI were associated with a severe type of disease. Most of the patients with severe disease were: obese (83.3%) and patients with risk for malnutrition (53.3%). Obese patients had a longer length of home stay and higher CRP levels, but the level of albumin was lower in a group with a risk for malnutrition.

CONCLUSION: Future studies are needed to identify and quantify specific screening tool for nutrition deficiency in patients with COVID-19 infection.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Plum Analytics Artifact Widget Block

Author Biography

Dragan Mijakoski, Department of Allergy, Institute of Occupational Health of RM, Skopje, Republic of Macedonia; Department of Occupational Medicine, Faculty of Medicine, Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, Skopje, Republic of Macedonia

ÐÑиÑÑ‚. д-Ñ€ Драган МијакоÑки е роден на 21. V 1977 год., во Прилеп. ОÑновно образование и природно-математичка гимназија Ñо одличен уÑпех завршил во 1995 година. Ðа МедицинÑкиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј“ во Скопје дипломира во 2002 година Ñо проÑечен уÑпех 9,19. Од учебната 2002/2003 година е запишан како редовен Ñтудент на поÑледипломÑки Ñтудии при МедицинÑкиот факултет во Скопје од облаÑта хигиена и медицина на трудот, кои ги завршува во 2009 година и Ñе Ñтекнува Ñо звањето магиÑтер на медицинÑки науки. Изработката на докторÑката диÑертација од облаÑта на медицината на трудот ја започнува во 2012 година.

ПоÑле изборот за помлад аÑиÑтент на Катедрата за медицина на трудот при МедицинÑкиот факултет во Скопје во октомври 2003 година, активно е вклучен во процеÑот на едукација на Ñтудентите по медицина и Ñтоматологија, виÑоката школа за медицинÑки ÑеÑтри, физиотерапевти и логопеди. Во 2010 година е избран за аÑиÑтент на Катедрата за медицина на трудот при МедицинÑкиот факултет во Скопје. Специјализацијата по медицина на трудот на МедицинÑкиот факултет во Скопје ја завршува во ноември 2008 година, а ÑубÑпецијализацијата по пулмологија и реÑпираторна алергологија ја започнува во декември 2012 година. Од 2003 година работи во Центарот за алергија при ИнÑтитутот за медицина на трудот на РМ - Скопје, Колаборативен центар на СЗО и Колаборативен центар на GA2LEN.

Солидно ги познава компјутерÑката информатика и англиÑкиот јазик. Член е на МакедонÑкото реÑпираторно здружение, МакедонÑкото  здружение за медицина на трудот, Меѓународната комиÑија за медицина на трудот, ЕвропÑкото реÑпираторно здружение и ЕвропÑката академија за алергологија и клиничка имунологија.

Како Ñоработник - иÑтражувач уÑпешно е вклучен во активноÑтите на научноиÑтражувачките проекти во кои учеÑтвува ИнÑтитутот за медицина на трудот. Соработник е во проектот â€Ð¢Ñ€ÐµÐ½Ð¸Ð½Ð³ и иÑтражување во облаÑта на здравÑтвената екологија и медицината на трудот на Балканот†(TREHB), предводен од Државниот универзитет во Мичиген, ИнÑтитут за интернационално здравје, финанÑиран од Фогарти Фондацијата, 2006-2010, а иÑтражувач е и во Ñтудијата за епидемиологијата на аÑтмата и алергиÑките болеÑти во Европа која Ñе изведува во рамките на Global European Asthma and Allergy Network (GA2LEN). Од 2009 година е вклучен во активноÑтите на FP7 проектот Ñо наÑлов “Подобрување на квалитетот и безбедноÑта во болниците: ПоврзаноÑÑ‚ помеѓу организациÑката култура, Ñиндромот на Ñогорување и квалитетот на здравÑтвените уÑлуги†(ORCAB), интернационален проект кој што Ñе Ñпроведува во 9 европÑки земји (Грција, ИрÑка, Велика Британија, Турција, Португалија, Романија, Бугарија, ХрватÑка и Македонија).

            Како лекар, во ИнÑтитутот за медицина на трудот, СЗО Колаборативен центар, активно ги Ñледи и ги проучува Ñпецифичните проблеми од медицината на трудот кои Ñе Ñреќаваат во Ñекојдневната практика, а Ñе однеÑуваат на профеÑионалните болеÑти од облаÑта на пулмоалергологијата, индуÑтриÑката токÑикологија и Ñл. СоглаÑно Ñо неговите компетенции, ангажиран е во Ñтручните и научните активноÑти на ИнÑтитутот. Ðвтор или коавтор е на над 100 Ñтручни и научни труда кои Ñе објавувани во домашни и ÑтранÑки ÑпиÑанија.

References

Kakhki RK, Kakhki MK, Neshani A. COVID-19 target: A specific target for novel coronavirus detection. Gene Rep. 2020;20:100740. https://doi.org/10.1016/j.genrep.2020.100740 PMid:32510005

Barazzoni R, Bischoff SC, Breda J, Wickramasinghe K, Krznaric Z, Nitzan D, et al. ESPEN expert statements and practical guidance for nutritional management of individuals with SARS-CoV-2 infection. Clin Nutr. 2020;39(6):1631-8. https://doi.org/10.1016/j.clnu.2020.03.022 PMid:32305181

D’Onofrio К. Malnutrition is Common at Hospital Admission and Pre-Discharge. Available from: https://www.docwirenews.com/ health-and-wellness/diet/malnutrition-hospital-admission. [Last accessed on 2020 Sep 20].

Schafer MH, Ferraro KF. Obesity and hospitalization over the adult life course: Does duration of exposure increase use? J Health Soc Behav. 2007;48(4):434-49. https://doi.org/10.1177/002214650704800407 PMid:18198689

Volkert D, Beck AM, Cederholm T, Cruz-Jentoft A, Goisser S, Hooper L, et al. ESPEN guideline on clinical nutrition and hydration in geriatrics. Clin Nutr. 2019;38(1):10-47. https://doi.org/10.1016/j.clnu.2018.05.024 PMid:30005900

Sobotka L. Nutritional support in geriatric patients: The ESPEN new recommended guidelines. Vnitr Lek. 2018;64(11):1053-8. PMid:30606021

Naveed S, McInnes IB, McMurray JJ. Obesity a risk factor for sever COVID-19 infection; multiple potential mechanisms. Circulation. 2020;142:4-6. https://doi.org/10.1161/circulationaha.120.047659

Donini LM, Savina C, Rosano A, Cannella C. Systematic review of nutritional status evaluation and screening tools in the elderly. J Nutr Health Aging. 2007;11(5):421-32. PMid:17657364

Van Bokhorst-de van der Schueren MA, Guaitoli PR, Jansma EP, De Vet HC. Nutrition screening tools: Does one size fit all? A systematic review of screening tools for the hospital setting. Clin Nutr. 2014;33(1):39-58. https://doi.org/10.1016/j.clnu.2013.04.008 PMid:23688831

Farhadi S, Ovchinnikov RS. The relationship between nutrition and infectious diseases: A review. Biomed Biotechnol Res J. 2018;2(3):168-72.

Romieu I, Dossus L, Barquera S, Blottière HM, Franks PW, Gunter M, et al. Energy balance and obesity: What are the main drivers? Cancer Causes Control. 2017;28(3):247-58. https://doi.org/10.1007/s10552-017-0869-z PMid:28210884

Saunders J, Smith T. Malnutrition: Causes and consequences. Clin Med (Lond). 2010;10(6):624-7.

PMid:21413492

Kahokehr AA, Sammour T, Wang K, Sahakian V, Plank LD, Hill AG. Prevalence of malnutrition on admission to hospital-acute and elective general surgical patients. Eur J Clin Nutr Metab. 2010;5(1):e21-5. https://doi.org/10.1016/j.eclnm.2009.11.001

Petrili CM, Jones SA, Yang J, Rajagopalan H, O’Donnell L, Chernyak Y, et al. Factors Associated with Hospitalization and Critical Illness among 4 103 Patients with COVID-19 Disease in New York City. New York: medRixiv; 2020. https://doi.org/10.1101/2020.04.08.20057794

Guan WJ, Zhong NS. Clinical characteristics of COVID-19 in China. N Engl J Med. 2020;382(19):1861-2. PMid:32220206

Zhou F, Yu T, Du R, Fan G, Liu Y, Liu Z, et al. Clinical course and risk factors for mortality of adult in patients with COVID-19 in Wuhan, China: A retrospective cohort study. Lancet. 2020;395(10229):1054-62. https://doi.org/10.1016/s0140-6736(20)30566-3 PMid:32171076

Manson JJ, Crooks C, Naja M, Ledlie A, Goulden B, Liddle T, et al. COVID-19-associated hyperinflammation and escalation of patient care: A retrospective longitudinal cohort study. Lancet Rheumatol. 2020;2(10):e594-602. PMid:32864628

Kwaifa IK, Bahari H,Yong YK, Noor SM. Endothelial dysfunction in obesity-induced inflammation: Molecular Mechanisms and clinical implications. Biomolecules. 2020:10(2):E291. https://doi.org/10.3390/biom10020291 PMid:32069832

Gastro MC, Carvalho LR, Chin T, Kahn R, Franca GV, Macario EM, et al. Demand for Hospitalization Services for COVID-19 Patients in Brazil. New York: medRxiv; 2020. https://doi.org/10.1101/2020.03.30.20047662

Pichard C, Kyle UG, Morabia A, Perrier A, Vermeulen B, Unger P. Nutritional assessment: Lean body mass depletion at hospital admission is associated with an increased length of stay. Am J Clin Nutr. 2004;79(4):613-8. https://doi.org/10.1093/ajcn/79.4.613 PMid:15051605

Pirlich M, Schütz T, Norman K, Gastell S, Lübke HJ, Bischoff SC, et al. The German hospital malnutrition study. Clin Nutr. 2006;25(4):563-72. https://doi.org/10.1016/j.clnu.2006.03.005 PMid:16698132

Allard JP, Keller H, Jeejeebhoy KN, Laporte M, Duerksen DR, Gramlich L, et al. Malnutrition at hospital admission-contributors and effect on length of stay: A prospective cohort study from the Canadian malnutrition task force. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2016;40(4):487-97. https://doi.org/10.1177/0148607114567902 PMid:25623481.

Tartof SY, Qian L, Hong V, Wei R, Nadjafi RF, Fischer H, et al. Obesity and mortality among patients diagnosed with COVID- 19: Results from an integrated health care organization. Ann Intern Med. 2020;173(10):773-81. http://doi.org/10.7326/ M20-3742

Downloads

Published

2020-12-20

How to Cite

1.
Markovska Z, Mijakoski D, Kuzmanova K, Meshkova I, Tusheva I, Stoleski S. Are the Obese Patients and Patients with Severe Malnutrition at Increased Risk of Severe Coronavirus Disease 2019 during Hospital Admission?. Open Access Maced J Med Sci [Internet]. 2020 Dec. 20 [cited 2021 Dec. 4];8(T1):622-6. Available from: https://oamjms.eu/index.php/mjms/article/view/5619

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>