Exploring the Gingival Recession Surgical Treatment Modalities: A Literature Review

Authors

  • Mirsad Shkreta Department of Oral Pathology and Periodontology, Dental Clinical Center, Faculty of Stomatology, Ss Cyril and Methodius University of Skopje, Skopje
  • Aneta Atanasovska-Stojanovska Department of Oral Pathology and Periodontology, Dental Clinical Center, Faculty of Stomatology, Ss Cyril and Methodius University of Skopje, Skopje
  • Blerta Dollaku Department of Restorative Dentistry and Endodontics, Faculty of Dentistry, University “Hasan Prishtina”, Prishtina, Kosovo
  • Zlatanka Belazelkoska Department of Oral Pathology and Periodontology, Dental Clinical Center, Faculty of Stomatology, Ss Cyril and Methodius University of Skopje, Skopje

DOI:

https://doi.org/10.3889/oamjms.2018.185

Keywords:

Gingival recession, root coverage, coronally advanced flap (CAF), subepithelial connective tissue grafts (SCTG)

Abstract

Gingival recessions present complex soft tissue pathology, with a multiple aetiology and a high prevalence which increases with age. They are defined as an exposure of the root surface of the teeth as a result of the apical migration of the gingival margin beyond the cementum-enamel junction, causing functional and aesthetic disturbances to the affected individuals. Aiming to ensure complete root coverage and satisfying aesthetic outcomes, a wide range of surgical techniques have been proposed through the decades for the treatment of the gingival recessions. The following literature review attempts to provide a comprehensive, structured and up-to-date summary of the relevant literature regarding these surgical techniques, aiming to emphasise for each technique its indications, its long-term success and predictability, its advantages and disadvantages about each other.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Plum Analytics Artifact Widget Block

Author Biography

Aneta Atanasovska-Stojanovska, Department of Oral Pathology and Periodontology, Dental Clinical Center, Faculty of Stomatology, Ss Cyril and Methodius University of Skopje, Skopje

Лични податоци

Ðнета ÐтанаÑовÑка СтојановÑка

Родена 13.07 1968 Куманово

ÐдреÑа Козле 113 Скопје

Тел 0038975228097

E mail anetaatanasovska@yahoo.com

ИнÑтитуција на вработување

Стоматолошки факултет УКИМ –Скопје

УниверзитетÑки Стоматолошки Клинички Центар Св. Пантелејмон- Скопје

Моментална позиција

ПрофеÑор

Раководител на Клиниката за БолеÑти на уÑта и пародонт

Образование

1992 дипломирала на Стоматолошкиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методијâ€, Ñо Ñреден уÑпех 8,8.

1993 го положила Ñтручниот државен иÑпит.

1998 го положила ÑпецијалиÑтичкиот иÑпит од облаÑта на оралната патологија и пародонтологија и Ñе Ñтекнала Ñо звањето ÑпецијалиÑÑ‚ по болеÑти на уÑтата и пародонтот.

2002 година го одбранила  магиÑтерÑкиот труд под наÑлов “Влијанието на нивото и функционалната ÑпоÑобноÑÑ‚ на имунокомпетентните клетки Т, Б и ÐК  врз појавата и текот на пародонталната болеÑÑ‚ кај младата популацијаâ€, и Ñе Ñтекнала Ñо звањето магиÑтер на Ñтоматолошки науки од облаÑта на болеÑти на уÑтата и пародонтот.

2007 Ñо одбрана на докторÑката диÑертација под наÑлов “Влијанието на цитокинÑиот генÑки полиморфизам во етиопатогенезата на пародонталната болеÑÑ‚ кај македонÑката популација†Ñе Ñтекнала Ñо звањето доктор на Ñтоматолошки науки од облаÑта на болеÑти на уÑтата и пародонтот.

Вработување и избори во наÑтавни звања

1993 прво вработување   како клинички лекар на Клиниката за болеÑти на уÑтата и пародонтот при ООЗТ Стоматолошки клиники во Скопје.

1997 била избрана во звање помлад аÑиÑтент на Катедрата за болеÑти на уÑтата и пародонтот при Стоматолошкиот факултет во Скопје,

2000 била реизбрана  во иÑтото звање.  

2003 била избрана во звање аÑиÑтент  на Катедрата за болеÑти на уÑтата и пародонтот при  Стоматолошкиот факултет во Скопје,

2005 била реизбрана во иÑтото звање.

2008 била избрана во наÑтавно-научно звање наÑловен доцент на Катедрата за болеÑти на уÑтата и пародонтот при Стоматолошкиот факултет во Скопје.

2013 била избрана во наÑтавно научно звање вонреден профеÑор на Катедрата за болеÑти на уÑтата и пародонтот при Стоматолошкиот факултет во Скопје.

Ðаучно-иÑтражувачки проекти:

2001-2004-поÑтар иÑтражувач во реализацијата на националниот научен проект “Промени во имунолошката реактивноÑÑ‚ кај пародонталната болеÑÑ‚ кај младата популацијаâ€, одбранет на Стоматолошкиот факултет и финанÑиран од МиниÑтерÑтвото за образование и наука, Скопје.

2005-2008- Ñоработник иÑтражувач во националниот научен проект кој Ñе вклучува во рамките на меѓународниот проект за цитокинÑки полиморфизам на International Histocompatibility Working Group (IHWG)под наÑлов: “Молекуларна анализа на полиморфизмите на цитокинÑките гени во Република Македонија“, одобрен и финанÑиран од МиниÑтерÑтвото за образование и наука на Република Македонија под број 087405.

Во 2006/2007 активно учеÑтво во “Проект за управување Ñо здравÑтвениот Ñектор - акредитираната програма за обука на клучни тренери: едукатори, иÑпитувачи и ментори за модернизирање за процеÑот на лиценцирање на лекари, Ñтоматолози и фармацевти на Р.Македонија†каде Ñе Ñтекнала Ñо Ñертификат за лиценциран иÑпитувач.

2014-ХПВ орални лезии потреба за вакцинирање да или не?- финанÑиран од УКИМ

ЧленÑтва

МакедонÑкото Ñтоматолошко друштво,

МакедонÑка Ñтоматолока комора,

Здружение на Ñтоматолози од Македонија,

Здружение на ÑпецијалиÑти  болеÑти на уÑта и пародонт

БалканÑката аÑоцијација на Ñтоматолошки здруженија (BaSS)

ЕвропÑка федерација за пародонтологија( EEP)

СветÑка дентална аÑоцијација( FDI)

УчеÑтва Ñо уÑмени, поÑтер презентации и предавања на голем број домашни конгреÑи, Ñимпозиуми и Ñеминари како и на балканÑки Ñтоматолошки конгреÑи BaSS, eвропÑки пародонтолошки конгреÑи EFP како и ÑветÑки конгреÑи на FDI.

Во мојот публициÑтички Ð¾Ð¿ÑƒÑ Ð¸Ð¼Ð°Ð¼ објавено преку 90 научни и Ñтручни трудови во домашни и меѓународни ÑпиÑанија, како и четири објавени труда во ÑпиÑанија Ñо импакт фактор. Ðвтор Ñум и на три книги од Ñтручна облаÑÑ‚ како и на четири учебни помагала.

References

Gorman WJ. Prevalence and aetiology of gingival recession. Journal of Periodontology. 1967; 38:316–22. https://doi.org/10.1902/jop.1967.38.4.316 PMid:5230025

Winders RV. Gingival recession of mandibular incisors related to malocclusion of the teeth. Journal of the Wisconsin State Dental Society. 1971; 47:339–43. PMid:5287622

Gartrell JR, Mathews DP. Gingival recession. The condition, process and treatment. Dental Clinics of North America. 1976; 20:199–213. PMid:1061689

Albandar JM, Kingman A. Gingival recession, gingival bleeding, and dental calculus in adults 30 years of age and older in the United States, 1988-1994. Journal of Periodontology. 1999; 70(1):30-43. https://doi.org/10.1902/jop.1999.70.1.30 PMid:10052768

Loe H, Anerud A, Boysen H. The natural history of periodontal disease in man: Prevalence, severity and extent of gingival recession. Journal of Periodontology. 1992; 63:489–95. https://doi.org/10.1902/jop.1992.63.6.489 PMid:1625148

Vehkalahti M. Occurrence of gingival recession in adults. Journal of Periodontology. 1989; 60:599–603. https://doi.org/10.1902/jop.1989.60.11.599 PMid:2600746

Kassab MM, Cohen RE. The aetiology and prevalence of gingival recession. Journal of the American Dental Association. 2003; 134(2):220-5. https://doi.org/10.14219/jada.archive.2003.0137

Susin C, Haas AN, Oppermann RV, Haugejorden O, Albandar JM. Gingival recession epidemiology and risk indicators in a representative urban Brazilian population. Journal of Periodontology. 2004; 75:1377–86. https://doi.org/10.1902/jop.2004.75.10.1377 PMid:15562916

Al Wahadni A, Linden GJ. Dental hypersensitivity in Jordanian dental attenders. A case control study. Journal of Clinical Periodontology. 2002; 29:688–93. https://doi.org/10.1034/j.1600-051X.2002.290804.x PMid:12390564

Joshipura KJ, Kent RL, DePaola PF. Gingival Recession: Intra-oral distribution and associated factors. Journal of Periodontology. 1994; 65:864–71. https://doi.org/10.1902/jop.1994.65.9.864 PMid:7990024

Khocht A, Simon G, Person P, Denepitiya JL. Gingival recession in relation to history of hard tooth brush use. Journal of Periodontology. 1993; 64:900–5. https://doi.org/10.1902/jop.1993.64.9.900 PMid:8229627

Lawrence HP, Hunt RJ, Beck JD. Three-year root caries incidence and risk modeling in older adults in North Caroline. Journal of Public Health Dentistry. 1995; 55:69–78. https://doi.org/10.1111/j.1752-7325.1995.tb02335.x PMid:7643330

DePaola PF, Soparkar PM, Tavares M, Kent RL, Jr. The clinical profiles of individuals with and without root surface caries. Gerodontology. 1989; 8:9–15. https://doi.org/10.1111/j.1741-2358.1989.tb00396.x PMid:2640454

Leske GS, Ripa LW. Three-year root caries increments: An analysis of teeth and surfaces at risk. Gerodontology. 1989; 8:17–21. https://doi.org/10.1111/j.1741-2358.1989.tb00397.x

Hellyer PH, Beighton D, Heath MR, Lynch EJ. Root caries in older people attending a general dental practice in East Sussex. British Dental Journal. 1990; 169:201–6. https://doi.org/10.1038/sj.bdj.4807326 PMid:2223292

Seichter U. Root surface caries: A critical literature review. Journal of the American Dental Association. 1987; 115:305–10. https://doi.org/10.14219/jada.archive.1987.0236 PMid:3305657

Zucchelli G., Testori T., De Sanctis M. Clinical and anatomical factors limiting treatment outcomes of gingival recession: a new method to predetermine the line of root coverage. Journal of Periodontology. 2006; 77(4):714–721. https://doi.org/10.1902/jop.2006.050038 PMid:16584355

Bernimoulin J, Curilovié Z. Gingival recession and tooth mobility. Journal of Clinical Periodontology. 1977; 4:107–14. https://doi.org/10.1111/j.1600-051X.1977.tb01890.x PMid:266503

Guinard EA, Caffesse RG. Treatment of localized gingival recessions. Part I. Lateral sliding flap. Journal of Periodontology. 1978; 49:351–6. https://doi.org/10.1902/jop.1978.49.7.351 PMid:279662

Parfitt GJ, Mjör IA. A clinical evaluation of local gingival recession in children. Journal of Dentistry forChildren. 1964; 31:257–62.

Sangnes G, Gjermo P. Prevalence of oral soft and hard tissue lesions related to mechanical tooth cleaning procedures. Community Dentistry and Oral Epidemiology. 1976; 4:77–83. https://doi.org/10.1111/j.1600-0528.1976.tb01607.x PMid:1062255

Trott JR, Love B. An analysis of localized gingival recession in 766 Winnipeg high school students. Dental Practitioner and Dental Record. 1966; 16:209–13. PMid:5218030

Sangnes G. Traumatization of teeth and gingiva related to habitual tooth cleaning procedures. Journal of Clinical Periodontology. 1976; 3:94–103. https://doi.org/10.1111/j.1600-051X.1976.tb01855.x PMid:1064598

Iwakami K, Watanabe Y. Gingival response by the effect of brushing method and hardness of the toothbrush bristle. Journal of Meikai University School of Dentistry. 1989; 18:244–66. PMid:2489671

Wennstrom JL. Mucogingival therapy. Annals of Periodontology. 1996; 1(1):671–701. https://doi.org/10.1902/annals.1996.1.1.671 PMid:9118276

Tugnait A, Clerehugh V. Gingival recession– its significance and management. Journal of Dentistry. 2001; 29(6):381–394. https://doi.org/10.1016/S0300-5712(01)00035-5

Sullivan HC, Atkins JH. Free autogenous gingival grafts. I. Principles of successful grafting. Periodontics. 1968; 6(3):121-9. PMid:5240496

Miller PD Jr. A classification of marginal tissue recession. International Journal of Periodontics and Restorative Dentistry. 1985; 5(2):8-13. PMid:3858267

Smith RG. Gingival recession. Reappraisal of an enigmatic condition and a new index for monitoring. Journal of Clinical Periodontology. 1997; 24:201–5. https://doi.org/10.1111/j.1600-051X.1997.tb00492.x

MaynardGJ. The Value of Periodontal Plastic Surgery - Root Coverage. International J Periodontics Restorative Dent. 2004; 24. 9.

Chambrone L, Sukekava F, Araujo M G etal. Root coverage procedures for the treatment of localized recession-type defects: a Cochrane systematic review. Journal of Periodontology. 2010; 81:452–478. https://doi.org/10.1902/jop.2010.090540 PMid:20367089

Holbrook T, Ochsenbein C. Complete coverage of the denuded root surface with a one-stage gingival graft. International Journal of Periodontics and Restorative Dentistry. 1983; 3:8–27. PMid:6358084

Nelson S W. The subpedicle connective tissue graft. A bilaminar reconstructive procedure for the coverage of denuded root surfaces. Journal of Periodontology. 1987; 58:95–102. https://doi.org/10.1902/jop.1987.58.2.95 PMid:3546673

Stimmelmayr, Stangl, Edelhoff, Beuer. Clinical prospective study of a modified technique to extend the keratinized gingiva around implants in combination with ridge augmentation: one-year results. International Journal of Oral and Maxillofacial Implants. 2011; 26:1094-101. PMid:22010094

Cohen DW, Ross SE.The double papillae repositioned flap in periodontal therapy. Journal of Periodontology. 1968; 39(2):65-70. https://doi.org/10.1902/jop.1968.39.2.65

Smukler H, Goldman HM. Laterally repositioned "stimulated" osteoperiosteal pedicle grafts in the treatment of denuded roots. A preliminary report. Journal of Periodontology. 1979; 50(8):379-83. https://doi.org/10.1902/jop.1979.50.8.379 PMid:289753

Grupe J, Warren R. Repair of gingival defects by a sliding flap operation. Journal of Periodontology 1956; 27:2905. https://doi.org/10.1902/jop.1956.27.2.92

Zucchelli G, Cesari C, Amore C, Montebugnoli L, De Sanctis M. Laterally moved, coronally advanced flap: a modified surgical approach for isolated recession-type defects. Journal of Periodontology. 2004; 75(12):1734-41. https://doi.org/10.1902/jop.2004.75.12.1734 PMid:15732880

Liu WJ, Solt CW.A surgical procedure for the treatment of localized gingival recession in conjunction with root surface citric acid conditioning. Journal of Periodontology. 1980; 51(9):505-9. https://doi.org/10.1902/jop.1980.51.9.505 PMid:6932504

Allen EP1, Miller PD Jr. Coronal positioning of existing gingiva: short term results in the treatment of shallow marginal tissue recession. Journal of Periodontology. 1989; 60(6):316-9. https://doi.org/10.1902/jop.1989.60.6.316 PMid:2778599

Bernimoulin JP, Luscher B, Muhlemann HR. Coronally repositioned periodontal flap. Clinical evaluation after one year. Journal of Clinical Periodontology. 1975; 2:1–13. https://doi.org/10.1111/j.1600-051X.1975.tb01721.x PMid:1055724

Raetzke PB. Covering localized areas of root exposure employing the "envelope" technique. Journal of Periodontology. 1985; 56(7):397-402. https://doi.org/10.1902/jop.1985.56.7.397 PMid:3894614

Langer B, Langer L. Subepithelial connective tissue graft technique for root coverage. Journal of Periodontology. 1985; 56:715-720. https://doi.org/10.1902/jop.1985.56.12.715 PMid:3866056

da Silva RC, Joly JC, de Lima AF, Tatakis DN. Root coverage using the coronally positioned flap with or without a subepithelial connective tissue graft. Journal of Periodontology. 2004; 75(3):413-9. https://doi.org/10.1902/jop.2004.75.3.413 PMid:15088880

McGuire MK, Cochran DL. Evaluation of human recession defects treated with coronally advanced flaps and either enamel matrix derivative or connective tissue. Part 2: Histological evaluation. Journal of Periodontology. 2003; 74:1126–35. https://doi.org/10.1902/jop.2003.74.8.1126 PMid:14514225

Modica F, Del Pizzo M, Roccuzzo M, Romagnoli R.Coronally advanced flap for the treatment of buccal gingival recessions with and without enamel matrix derivative. A split-mouth study. Journal of Periodontology. 2000; 71(11):1693-8. https://doi.org/10.1902/jop.2000.71.11.1693 PMid:11128916

Pini Prato G, Tinti C, Vincenzi G, Magnani C, Cortellini P, Clauser C.Guided tissue regeneration versus mucogingival surgery in the treatment of human buccal gingival recession. Journal of Periodontology. 1992; 63(11):919-28. https://doi.org/10.1902/jop.1992.63.11.919 PMid:1453307

Trombelli L, Schincaglia G, Checchi L, Calura G. Combined guided tissue regeneration, root conditioning, and fibrin-fibronectin system application in the treatment of gingival recession. A 15-case report. Journal of Periodontology. 1994; 65(8):796-803. https://doi.org/10.1902/jop.1994.65.8.796 PMid:7965558

Roccuzzo M, Lungo M, Corrente G, Gandolfo S. Comparative study of a bioresorbable and a non-resorbable membrane in the treatment of human buccal gingival recessions. Journal of Periodontology. 1996; 67(1):7-14. https://doi.org/10.1902/jop.1996.67.1.7 PMid:8676277

Tatakis DN, Trombelli L. Gingival recession treatment: guided tissue regeneration with bioabsorbable membrane versus connective tissue graft. Journal of Periodontology. 2000; 71(2):299-307. https://doi.org/10.1902/jop.2000.71.2.299 PMid:10711621

Harris RJ. A comparative study of root coverage obtained with an acellular dermal matrix versus a connective tissue graft: results of 107 recession defects in 50 consecutively treated patients. International Journal of Periodontics and Restorative Dentistry. 2000; 20(1):51–59. PMid:11203548

Cardaropoli D, Tamagnone L, Roffredo A, Gaveglio L. Treatment of gingival recession defects using coronally advanced flap with a porcine collagen matrix compared to coronally advanced flap with connective tissue graft: a randomized controlled clinical trial. Journal of Periodontology. 2012; 83(3):321-8. https://doi.org/10.1902/jop.2011.110215 PMid:21721988

McGuire MK, Scheyer ET. Xenogeneic collagen matrix with coronally advanced flap compared to connective tissue with coronally advanced flap for the treatment of dehiscence-type recession defects. Journal of Periodontology. 2010; 81(8):1108-17. https://doi.org/10.1902/jop.2010.090698 PMid:20350159

Cheung WS, Griffin TJ. A comparative study of root coverage with connective tissue and platelet concentrate grafts: 8-month results. Journal of Periodontology. 2004; 75(12):1678-87. https://doi.org/10.1902/jop.2004.75.12.1678 PMid:15732871

Huang LH, Neiva RE, Wang HL. Factors affecting the outcomes of coronally advanced flap root coverage procedure. Journal of Periodontology. 2005; 76(10):1729–1734. https://doi.org/10.1902/jop.2005.76.10.1729 PMid:16253095

Wilson TG Jr, McGuire MK, Nunn ME. Evaluation of the safety and efficacy of periodontal applications of a living tissue-engineered human fibroblast-derived dermal substitute. II. Comparison to the subepithelial connective tissue graft: a randomized controlled feasibility study. Journal of Periodontology. 2005; 76(6):881-9. https://doi.org/10.1902/jop.2005.76.6.881 PMid:15948681

Grupe HE. Modified technique for the sliding flap operation. Journal of Periodontology. 1966; 37(6):491-5. https://doi.org/10.1902/jop.1966.37.6.491 PMid:5224017

Hattler AB. Mucogingival surgery - utilization of interdental gingiva as attached gingiva by surgical displacement. Periodontics 1967; 5: 126–131. PMid:5340348

Pfeifer JS, Heller R. Histologic evaluation of full and partial thickness lateral repositioned flaps. A pilot study. Journal of Periodontology. 1971; 42(6): 331-333. https://doi.org/10.1902/jop.1971.42.6.331 PMid:5282573

Zucchelli G, Cesari C, Amore C, Montebugnoli L, De Sanctis M. Laterally moved, coronally advanced flap: a modified surgical approach for isolated recession-type defects. Journal of Periodontology. 2004; 75(12):1734-41. https://doi.org/10.1902/jop.2004.75.12.1734 PMid:15732880

Goldstein M, Brayer L, Schwartz Z. A critical evaluation of methods for root coverage. Critical Reviews in Oral Biology and Medicine. 1996; 7(1):87-98. https://doi.org/10.1177/10454411960070010601 PMid:8727108

Tackas VJ.Root coverage techniques: a review.Journal of the Western Society of Periodontology. 1995; 43(1):5-14.

Kerner S, Sarfati A, Katsahian S, Jaumet V, Micheau C, Mora F. Qualitative cosmetic evaluation after root-coverage procedures. Journal of Periodontology. 2009; 80(1):41–47. https://doi.org/10.1902/jop.2009.080413 PMid:19228088

Cortellini P, Pini Prato G.Coronally advanced flap and combination therapy for root coverage. Clinical strategies based on scientific evidence and clinical experience. Periodontology 2000. 2012; 59(1):158-84. https://doi.org/10.1111/j.1600-0757.2011.00434.x PMid:22507065

Zucchelli G, De Sanctis M. Treatment of multiple recession type defects in patients with aesthetic demands. Journal of Periodontology. 2000; 71:1506-1514. https://doi.org/10.1902/jop.2000.71.9.1506 PMid:11022782

Pagliaro U, Nieri M, Franceschi D, Clauser C, Pini-Prato G. Evidence-based mucogingivaltherapy. Part 1: A critical review of the literature on root coverage procedures. Journal of Periodontology. 2003; 74(5):709-40. https://doi.org/10.1902/jop.2003.74.5.709 PMid:12816305

Pini Prato GP, Baldi C, Nieri M et al. Coronally advanced flap: the postsurgical position of the gingival margin is an important factor for achieving complete root coverage. Journal of Periodontology. 2005; 76:713–722. https://doi.org/10.1902/jop.2005.76.5.713 PMid:15898931

Chambrone L, Faggion CM, Jr Pannuti CM, Chambrone LA. Evidence based periodontal plastic surgery: an assessment of quality of systematic reviews in the treatment of recession-type defects. Journal of Clinical Periodontology. 2010; 37: 1110–1118. https://doi.org/10.1111/j.1600-051X.2010.01634.x PMid:21070325

Cairo F, Pagliaro U, Nieri M.Treatment of gingival recession with coronally advanced flap procedures: a systematic review. Journal of Clinical Periodontology. 2008; 35(8 Suppl):136-62. https://doi.org/10.1111/j.1600-051X.2008.01267.x PMid:18724847

Monnet-Corti V, Santini A, Glise JM, Fouque-Deruelle C, Dillier FL, Liebart MF. Connective tissue graft for gingival recession treatment: assessment of the maximum graft dimensions at the palatal vault as a donor site. Journal of Periodontology. 2006; 77(5):899–902. https://doi.org/10.1902/jop.2006.050047 PMid:16671884

Wara-aswapati N, Pitiphat W, Chandrapho N, Rattanayatikul C, Karimbux N. Thickness of palatal masticatory mucosa associated with age. Journal of Periodontology. 2001; 72(10):1407–1412. https://doi.org/10.1902/jop.2001.72.10.1407 PMid:11699483

Bjorn H. Free transplantation of gingiva propria. Swedish Dental Journal. 1963; 22:684-689.

Camargo PM, Melnick PR, Kenney EB. The use of free gingival grafts for aesthetic purposes. Periodontology 2000. 2001; 27:72-96. https://doi.org/10.1034/j.1600-0757.2001.027001072.x PMid:11551301

Silva CO, Ribeiro Edel P, Sallum AW, Tatakis DN. Free gingival grafts: Graft shrinkage and donor-site healing in smokers and non-smokers. Journal of Periodontology. 2010; 81:692-701. https://doi.org/10.1902/jop.2010.090381 PMid:20429648

Baker P. The management of gingival recession. Dental Update. 2002; 29:114–120. https://doi.org/10.12968/denu.2002.29.3.114 PMid:11989388

Langer B, Calagna L. The subepithelial connective tissue graft. Journal of Prosthetic Dentistry.1980; 44: 363-371. https://doi.org/10.1016/0022-3913(80)90090-6

Levine RA. Covering denuded maxillary root surfaces with the subepithelial connective tissue graft. Compendium. 1991; 12(8):568, 570, 572. PMid:1809511

Harris RJ. The guided tissue and partial thickness double pedicle graft: a predictable method of obtaining root coverage. Journal of Periodontology. 1992; 63: 477-486. https://doi.org/10.1902/jop.1992.63.5.477 PMid:1527693

Tozum TF, Keceli HG, Guncu GN, Hatipoglu H, Sengun D. Treatment of gingival recession: Comparison of two techniques of subepithelial connective tissue graft. Journal of Periodontology. 2005; 76:1842-8. https://doi.org/10.1902/jop.2005.76.11.1842 PMid:16274302

Harris RJ. GTR for root coverage: a long-term follow-up. International Journal of Periodontics and Restorative Dentistry. 2002; 22(1):55–61. PMid:11922218

Harris RJ. Root coverage in molar recession: report of 50 consecutive cases treated with subepithelial connective tissue grafts. Journal of Periodontology. 2003; 74(5):703–708. https://doi.org/10.1902/jop.2003.74.5.703 PMid:12816304

Chambrone L, Chambrone D, Pustiglioni FE, Chambrone LA, Lima LA. Can subepithelial connective tissue grafts be considered the gold standard procedure in the treatment of Miller Class I and II recession-type defects? Journal of Dentistry. 2008; 36(9):659-71. https://doi.org/10.1016/j.jdent.2008.05.007 PMid:18584934

Allen AL. Use of the supraperiosteal envelope in soft tissue grafting for root coverage. I. Rationale and technique. International Journal of Periodontics and Restorative Dentistry. 1994; 14(3):216-27. PMid:7995692

Santarelli GA, Ciancaglini R, Campanari F, Dinoi C, Ferraris S. Connective tissue grafting employing the tunnel technique: a case report of complete root coverage in the anterior maxilla. International Journal of Periodontics and Restorative Dentistry. 2001; 21(1):77-83. PMid:11829039

Tinti C, Vincenzi G, Cocchetto R. Guided Tissue Regeneration in Mucogingival Surgery. Journal of Periodontology. 1993; 64:1184–1191. https://doi.org/10.1902/jop.1993.64.11s.1184

Tinti C, Vincenzi G, Cortellini P, Pini Prato G, Clauser C. Guided tissue regeneration in the treatment of human facial recession. A 12-case report. Journal of Periodontology. 1992; 63(6):554-60. https://doi.org/10.1902/jop.1992.63.6.554 PMid:1625156

TintiC, VincenziG. The treatment of gingival recession with guided tissue regeneration procedure by means of Gore-Tex membranes. Quintessence International. 1990; 6:465–468.

Tinti C, Vincenzi P. Expandedpolytetra- fluoroethylenetitanium- reinforced mem- branes for regeneration of mucogingival recession defects. A 12 -case report. Journal of Periodontology. 1994; 65:1088–1094. https://doi.org/10.1902/jop.1994.65.11.1088 PMid:7853134

Danesh-Meyer MJ, Wikesjö UM. Gingival recession defects and guided tissue regeneration: a review. Journal of Periodontal Research.2001; 36:341–354. https://doi.org/10.1034/j.1600-0765.2001.360601.x PMid:11762869

Al-Hamdan K, Eber R, Sarment D, Kowalski C, Wang HL. Guided tissue regeneration-based root coverage: meta-analysis. Journal of Periodontology. 2003; 74:1520–1533. https://doi.org/10.1902/jop.2003.74.10.1520 PMid:14653400

Clauser C, Nieri M, Franceschi D, Pagliaro U, Pini-Prato G. Evidence-based mucogingival therapy. Part 2: Ordinary and individual patient data meta-analyses of surgical treatment of recession using complete root coverage as the outcome variable. Journal of Periodontology. 2003; 74: 741-756. https://doi.org/10.1902/jop.2003.74.5.741 PMid:12816306

Lin NH, Gronthos S, Bartold PM. Stem cells and future periodontal regeneration.Periodontology 2000. 2009; 51:239-51. https://doi.org/10.1111/j.1600-0757.2009.00303.x PMid:19878478

Silverstein LH, Callan DP. An acellular dermal matrix allograft substitute for palatal donor tissue. Postgraduate Dentistry. 1996; 3:14–21

Harris RJ. A short-term and long-term comparison of root coverage with an acellular dermal matrix and a subepithelial graft. Journal of Periodontology. 2004; 75(5):734–743. https://doi.org/10.1902/jop.2004.75.5.734 PMid:15212356

Woodyard JG, Greenwell H, Hill M, et al. The clinical effect of acellular dermal matrix on gingival thickness and root coverage compared to coronally positioned flap alone. Journal of Periodontology. 2004; 75:44-56. https://doi.org/10.1902/jop.2004.75.1.44 PMid:15025216

Tal H, Moses O, Zohar R, Meir H, Nemcovsky C. Root coverage of advanced gingival recession: a comparative study between acellular dermal matrix allograft and subepithelial connective tissue grafts. Journal of Periodontology. 2002; 73(12):1405-11. https://doi.org/10.1902/jop.2002.73.12.1405 PMid:12546089

Harris RJ. Clinical evaluation of 3 techniques to augment keratinized tissue without root coverage. Journal of Periodontology. 2001; 72:932-8. https://doi.org/10.1902/jop.2001.72.7.932 PMid:11495142

Gapski R, Parks CA, Wang HL. Acellular dermal matrix for mucogingival surgery: a meta-analysis. Journal of Periodontology. 2005; 76(11):1814–1822. https://doi.org/10.1902/jop.2005.76.11.1814 PMid:16274299

Lindskog S, Hammarstrom L. Formation of intermediate cementum. 3H-tryptophan and 3H-proline uptake into the epithelial root sheath of Hertwig in vitro. Journal of Craniofacial Genetics and Developmental Biology. 1982; 2: 171–177. PMid:7174778

Slavkin HC, Bessem C, Fincham AG, Bringas P, Jr, Santos V, Snead ML, Zeichner-David M. Human and mouse cementum proteins immunologically related to enamel proteins. Biochimica et Biophysica Acta. 1989; 991:12–18. https://doi.org/10.1016/0304-4165(89)90021-4

Fukae M, Tanabe T, Yamakoshi Y, Yamada M, Ujiie Y, Oida S. Immunoblot detection and expression of enamel proteins at the apical portion of the forming root in porcine permanent incisor tooth germs. Journal of Bone and Mineral Metabolism. 2001; 19(4):236-43. https://doi.org/10.1007/s007740170026 PMid:11448016

Carnio J, Camargo PM, Kenny EB, Schenk RK. Histologic evaluation of 4 cases of root coverage following a connective tissue graft combined with an enamel matrix derivative preparation. Journal of Periodontology. 2002; 73:1534–43. https://doi.org/10.1902/jop.2002.73.12.1534 PMid:12546106

McGuire MK, Scheyer ET, Nunn M. Evaluation of human recession defects treated with coronally advanced flaps and either enamel matrix derivative or connective tissue: comparison of clinical parameters at 10 years.Journal of Periodontology. 2012; 83(11):1353-62. https://doi.org/10.1902/jop.2012.110373 PMid:22348698

Alexiou A, Vouros I, Menexes G, Konstantinidis A. Comparison of enamel matrix derivative (Emdogain) and subepithelial connective tissue graft for root coverage in patients with multiple gingival recession defects: A randomized controlled clinical study.Quintessence International. 2017; 48(5):381-389. PMid:28396887

Cheng GL, Fu E, Tu YK, Shen EC, Chiu HC, Huang RY, Yuh DY, Chiang CY. Root coverage by coronally advanced flap with connective tissue graft and/or enamel matrix derivative: a meta-analysis.Journal of Periodontal Research. 2015; 50(2):220-30. https://doi.org/10.1111/jre.12199 PMid:25039691

Dohan DM, Choukroun J, Diss A, Dohan SL, Dohan AJ, Mouhyi J, Gogly B. Platelet-rich fibrin(PRF): a second-generation platelet concentrate. Part I: technological concepts and evolution. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and Endodontology. 2006; 101:e37–44. https://doi.org/10.1016/j.tripleo.2005.07.008 PMid:16504849

Choukroun J, Adda F, Schoefer C, Vervelle A. Uneopportunite Ì enparo- implantologie: Le PRF. Implantodontie. 2000; 42:55–62.

Simonpieri A, Choukroun J, Girard MO, Ouaknine T, Dohan D. Immediate post- extraction implantation: Interest of the PRF Implantodontie. 2004; 13: 177–189. https://doi.org/10.1016/j.implan.2004.06.004

Van Hinsbergh VW, Collen A, Koolwijk P. Role of fibrin matrix in angiogenesis. Annals of the New York Academy of Sciences. 2004; 936:426–437. https://doi.org/10.1111/j.1749-6632.2001.tb03526.x

Lekovic V, Camargo PM, Weinlaender M, Vasilic N, Aleksic Z, Kenney EB. Effectiveness of a combination of platelet-rich plasma, bovine porous bone mineral and guided tissue regeneration in the treat- ment of mandibular grade II molar fur- cations in humans. Journal of Clinical Periodontology. 2003; 30:746–751. https://doi.org/10.1034/j.1600-051X.2003.00368.x PMid:12887344

Saluja H, Dehane V, Mahindra U. Platelet-Rich fibrin: a second generation platelet concentrate and a new friend of oral and maxillofacial surgeons. Annals of Maxillofacial Surgery. 2011; 1:53–57. https://doi.org/10.4103/2231-0746.83158 PMid:23482459 PMCid:PMC3591032

Kim TH, Kim SH, Sándor GK, Kim YD. Comparison of platelet-rich plasma (PRP), platelet-rich fibrin (PRF), and concentrated growth factor (CGF) in rabbit-skull defect healing. Archives of Oral Biology. 2014; 59:550–558. https://doi.org/10.1016/j.archoralbio.2014.02.004 PMid:24667430

Moraschini V, BarbozaEdos S. Use of Platelet-Rich Fibrin Membrane in the Treatment of Gingival Recession: A Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of Periodontology. 2016; 87(3):281-90. https://doi.org/10.1902/jop.2015.150420 PMid:26561997

Jankovic S, Aleksic Z, Klokkevold P, Lekovic V, Dimitrijevic B, Kenney EB, Camargo P. Use of platelet-rich fibrin membrane following treatment of gingival recession: a randomized clinical trial. International Journal of Periodontics and Restorative Dentistry. 2012; 32(2):e41-50. PMid:22292152

Sanz M, Lorenzo R, Aranda JJ, Martin C, Orsini M. Clinical evaluation of a new collagen matrix (Mucograft prototype) to enhance the width of keratinized tissue in patients with fixed prosthetic restorations: a randomized prospective clinical trial. Journal of Clinical Periodontology. 2009; 36(10):868-76. https://doi.org/10.1111/j.1600-051X.2009.01460.x PMid:19678861

Herford AS, Akin L, Cicciu M, Maiorana C, Boyne PJ. Use of a porcine collagen matrix as an alternative to autogenous tissue for grafting oral soft tissue defects. J Oral Maxillofac Surg. 2010; 68(7):1463-70. https://doi.org/10.1016/j.joms.2010.02.054 PMid:20417009

Jung RE, Hürzeler MB, Thoma DS, Khraisat A and Hämmerle CHF. Local tolerance and efficiency of two prototype collagen matrices to increase the width of keratinized tissue. Journal of Clinical Periodontology. 2011; 38: 173–179. https://doi.org/10.1111/j.1600-051X.2010.01640.x PMid:21092054

Jepsen K, Jepsen S, Zucchelli G, Stefanini M, de Sanctis M, Baldini N, Greven B, Heinz B, Wennström J, Cassel B et al.Treatment of gingival recession defects with a coronally advanced flap and a xenogeneic collagen matrix: a multicenter randomized clinical trial. Journal of Clinical Periodontology. 2013; 40(1):82-9. https://doi.org/10.1111/jcpe.12019 PMid:23050490

Stefanini M, Jepsen K, de Sanctis M, Baldini N, Greven B, Heinz B, Wennström J, Cassel B, Vignoletti F, Sanz M et al. Patient-reported outcomes and aesthetic evaluation of root coverage procedures: a 12-month follow-up of a randomized controlled clinical trial. Journal of Clinical Periodontology. 2016; 43(12):1132-1141. https://doi.org/10.1111/jcpe.12626 PMid:27717210

Published

2018-04-02

How to Cite

1.
Shkreta M, Atanasovska-Stojanovska A, Dollaku B, Belazelkoska Z. Exploring the Gingival Recession Surgical Treatment Modalities: A Literature Review. Open Access Maced J Med Sci [Internet]. 2018 Apr. 2 [cited 2024 Apr. 18];6(4):698-70. Available from: https://oamjms.eu/index.php/mjms/article/view/oamjms.2018.185

Issue

Section

Dental Science - Review

Most read articles by the same author(s)